lapis

may gahum ang akong lapis
nga di kapiog ang madyikero.
kung sa usa ka labtik makahimo
siya og pisu gikan sa itlog,
ang itlog nga akong gidrowing
may sud nga kaluhang iring.

may gahum ang akong lapis
nga di kaasdang mangtas nga ungo.
pak-an man kini, tag-as og kuko,
may dila nga hait pas kutsilyo,
ang batang buot niyang balbalon
sayon salbaron, sayon rang papason.

may gahum ang akong lapis
nga di kasabot bisan ang ginoo.
akong tanum mamunga og bato,
akong palasyo gitukod sa wanang.
ugaling may matapigas sa bintana?
paku mamukhad lapus sa sinina.

No comments: