Lapis

May gahum ang akong lapis
Nga di kapiog ang madyikero.
Kung sa usa ka labtik makahimo
Siya og manok gikan sa itlog,
Ang itlog nga akong gidrowing
May sud nga kaluhang iring.

May gahum ang akong lapis
Nga di kaasdang mangtas nga ungo.
Pak-an man kini, tag-as og kuko,
May dila nga hait pas sanggot,
Ang batang buot niyang balbalon
Sayon ko rang papason, salbaron.

May gahum ang akong lapis
Nga di kasabot bisan ang ginoo.
Akong tanum mamuwak og bato,
Akong palasyo gitukod sa panganod.
Ug kung may matapigas sa bintana?
Paku mamukhad lapus sa sinina..

No comments: